معرفی

کیفیت گستر هوپاد مجموعه‌ای خصوصی است که محور اصلی فعالیت های آن خدمت رسانی به آزمایشگاه‌های کشور در زمینه مهندسی مواد می‌باشد.

بنیان‌گذاران این شرکت دارای سوابق ارزشمند در ارایه خدمات آزمایشگاهی، پژوهشی و مشاوره ای بوده و متعهد به نیازهای مشتریان می‌باشند.