با توجه به درخواست های مکرر محققین و تایید کمیته استانداردسازی ستاد فناوری نانو، زمان شرکت در مسابقه سنتز نانو مواد مرجع تا پایان فروردین ماه 1396 تمدید شد.