ارایه مشاوره در زمینه اخذ گواهینامه‌های مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی

روند تخصصی شدن فعالیت‌های سازمان‌ها، موسسات تدوین کننده استاندارد را بر آن می دارد تا نیازمندی‌های خاصی را جهت حصول اطمینان از کیفیت خدمات این نوع سازمان‌ها تدوین نمایند. علاوه بر استاندارد ISO 9001 که الزامات عمومی سیستم مدیریت کیفیت را برای کلیه سازمان‌ها بیان می‌نماید، در صنایع مختلف استانداردهایی منتشر می شود که الزامات خاصی را برای آن تعریف می‌نماید که این الزامات به صورت مکمل، الزامات عمومی ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت سازمان را شکل می‌دهد.
استاندارد ISO/IEC 17025، یکی از این استانداردهای تخصصی است که برای تشریح سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها تدوین شده است. این استاندارد بین المللی نتیجه اجرای مجموعه الزامات ISO/IEC Guide 25 و EN 45001 است که هم اکنون باتوجه به تجربیات ناشی از اجرای دو استاندارد فوق جایگزین این دو شده است.

این استاندارد که با همکاری کمیته بین المللی الکترونیک (IEC) و سازمان بین المللی استاندارد (ISO) تهیه شده است الزامات خود را در دو بخش سیستم مدیریت کیفیت ونیازمندی‌های فنی مطرح نموده است.

هدف از این استاندارد کنترل فعالیت آزمایشگاه‌های نمونه‌برداری و کالیبراسیون از دو منظر کیفی و فنی است.

انطباق سازمان با ISO/IEC 17025 صرفاً توسط مراجع اعتبار دهنده (AB) یا مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی گواهی می شود. این استاندارد برای کلیه آزمایشگاه‌های مرتبط با صنایع تولیدی، صنایع غذایی و کلیه آزمایشگاه‌های ارایه دهنده خدمات اندازه‌گیری، آزمون و کالیبراسیون بدون توجه به تعداد پرسنل یا گستردگی محدوده فعالیت‌های آن قابل کاربرد است.

مزایا:
1-  اطمینان از صحت نتایج آزمون مربوطه و به واسطه آن ایجاد اطمینان در مشتریان در خصوص خدمات آزمایشگاه

2- کسب سهم بازار مشتریان دارای گواهینامه ISO/TS 16949 یا QS 9000 ISO 22000,
(طبق الزامات این استاندارد در سازمان‌ها دارنده گواهی مذکورموظف به استفاده از خدمات آزمایشگاه‌های دارای گواهی ISO/IEC17025 می باشند)

3-ایجاد قابلیت اخذ تایید صلاحیت فنی از مرکز ملی تایید صلاحیت

4-سازگاری با سیستم‌های مدیریت کیفیت ISO 9001

5-استفاده از مزایای عمومی استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت در سازمان‌ها

6-امکان ارایه خدمــات در سطح بـین المللی

7-ارتقاء سطح مشتـری مداری آزمــایشگاه‌ها

8-اسـتاندارد کردن روش های اجرایی ومدیـریتی آزمــایشگاه‌ها

9-تسهیل همکاری میـان آزمــایشگاه‌ها و سایـرسازمــان‌ها

10- کسب اطمینان از کالیبـره شدن مسـتمر تجهیزات آزمــایشگاه‌ها

کیفیت گستر هوپاد با انجام اقدامات زیر در زمینه استقرار استاندارد ISO/IEC 17025  در کنار شما خواهد بود.

1 – فاز شناخت آزمایشگاه‌ها

2- برگزاری دوره‌های آموزشی

3 – بحث مدیریت کیفیت

4 – تعیین نماینده مدیریت ارشد

5 – طراحی فرم در رابطه با دامنه فعالیت آزمایشگاه‌ها و طرح اولیه مشاغل

6 – تشکیل تیم استقرار

7 – بحث خرید نرم‌افزار کالیبراسیون

8 – تعیین خط مشی کیفیت

بدیهی است ادامه استقرار استاندارد ISO/IEC 17025  به طور جدی در دستورکار این مجموعه قرار دارد.