ارایه مشاوره‌های فنی

تیم‌های تخصصی ما در زمینه‌های زیر می توانند مشاور شما باشند:

  1. تعیین روش تولید قطعات صنعتی
  2. انتخاب روش عملیات حرارتی مناسب برای قطعات صنعتی
  3. انتخاب استاندارد مناسب جهت تولید قطعات صنعتی
  4. انتخاب روش کنترل کیفیت محصولات صنعتی
  5. بررسی مدارک و مشخص کردن نحوه کنترل محصولات خریداری شده در خارج از کشور به منظور واردات