آموزش‌های مرتبط با سیستم های مدیریت کیفیت

کیفیت گستر هوپاد با کادری از اساتید مجرب ،  دوره های آموزشی زیر را در زمینه مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های بازرسی برگزار می نماید .

 • مبانی و مستند سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 در آزمایشگاه‌ها (دانلود بروشور دوره)
 • مبانی و مستند سازی الزامات استاندارد ISO/IEC 17020 در شرکت‌های بازرسی (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت آزمون‌ها یک روزه (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی تخمین عدم قطعیت آزمون‌ها دو روزه (دانلود بروشور دوره)
 • کنترل کیفیت آماری در آزمایشگاه‌ها (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی روش‌های تضمین کیفیت نتایج آزمون در آزمایشگاه‌ها (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی کالیبراسیون دستگاه‌ها و تجهیزات (دانلود بروشور دوره)
 • ارزیابی داخلی آزمایشگاه‌ها بر اساس استاندارد ISO/IEC 17025 (دانلود بروشور دوره)
 • ارزیابی داخلی شرکت‌های بازرسی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17020 (دانلود بروشور دوره)
 • آشنایی با روش‌های بازرسی و نمونه برداری (Sampling Plan) مقدماتی و پیشرفته (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی طراحی و اجرای آزمایش‌ها (مقدماتی و پیشرفته) (دانلود بروشور دوره)
 • دوره آموزشی آزمون‌های مهارت و مقایسات بین آزمایشگاهی (دانلود بروشور دوره)
 • کنترل کیفیت در آزمایشگاه‌ها با استفاده از نرم افزارهای آماری (دانلود بروشور دوره)
 • نحوه انتخاب و استفاده صحیح از مواد مرجع استاندارد در آزمایشگاه‌ها (دانلود بروشور دوره)

متقاضیان محترم جهت کسب اطلاع از زمان و هزینه هر دوره می توانند با ما تماس بگیرند.