آزمون‌های مهارت و مقایسات بین آزمایشگاهی

آزمون‌های کفایت تخصصی که در ایران به نام آزمون‌های مهارت نیز شناخته می شوند، یکی از ابزارهای کارآمد جهت کنترل و تضمین کیفیت نتایج آزمون در آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون محسوب می‌شوند.

در همین راستا شرکت کیفیت گستر هوپاد اقدام به برگزاری آزمون های مهارت و مطالعات بین آزمایشگاهی در زمینه های مختلف نموده است.


آزمون‌های مهارت:

آزمون مهارت آنالیز عنصری (کد HOUPAD-PT-01-01)                مشخصات آزمون                 دانلود فرم ثبت نام

 


آزمون‌های بین‌آزمایشگاهی:

آزمون اندازه‌گیری ابعاد نانوذرات با استفاده از دستگاه DLS (کد HOUPAD-ILS-03-01)                مشخصات آزمون                 دانلود فرم ثبت نام

 


گزارش برخی از برنامه های مطالعات بین آزمایشگاهی اجرا شده:

گزارش برنامه مطالعات بین آزمایشگاهی آنالیز و تصویربرداری با دستگاه میکروسکپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE SEM)

گزارش برنامه مطالعات بین آزمایشگاهی آنالیز با دستگاه طیف سنج فلورسانس اشعه ایکس (XRF)